Browse Latinitas Recens (REC)
Switch to An Elementary Latin Dictionary (LEM)Switch to A Latin Dictionary (LNS)
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

kimonum
kimonum
noun
kimono

kivium
kivium
noun
kiwi

 
top_lefttop_controlrow1_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right
middle_left
middle_check
middle_arrow
middle_right